perawatan harian

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

perawatan harian

jack julian
..terima kasih atas ilmunya gan..saya ingin mnanyakan cara perawatan harian bagi kepek dan pmbesaran ulat..pemberian makanan ap saja dan berapa dosis serta waktu pemberian pakanya...mohon di bagi ilmunya terima kasih..